เมนูหลัก
สำนักงานเกษตร
อำเภอพนม
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบเกษตรอำเภอพนม
บทบาทภารกิจ
โครงการพระราชดำริฯ
ข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตร
ข้อมูลการใช้ที่ดินทางการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยว
รายงานสถานการณ์ไม้ผล
การจัดการความรู้ (KM)
ผลิตภัณพ์เด่น
วิสาหกิจชุมชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
แผนการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาระดับตำบล
รายงานการประชุม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2553
ศูนย์บริการอำเภอพนม
ตำบลพนม
ตำบลคลองศก
ตำบลต้นยวน
ตำบลคลองชะอุ่น
ตำบลพลูเถื่อน
ตำบลพังกาญจน์
แบบฟอร์มราชการ
ลากิจ/ป่วย/พักผ่อน
เดินทางไปราชการ P1, P2
รักษาพยาบาล
รับรองสิทธิพยาบาล
สวัสดิการบุตร
แบบประเมินประสิทธิภาพ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบบันทึกสำหรับผู้ประเมิน
เว็บเพื่อนบ้าน
คลินิกพืช
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดิน
น้ำ
พืช
ปศุสัตว์
ประมง
โรคและแมลง
ปุ๋ย-สารเคมี
แหล่งรับซื้อ/จำหน่าย
สถานการณ์เกษตร
 
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ปี 2554
เกษตรอำเภอพนม แนะนำการป้องกันไฟในสวนยางพาราและไม้ผล
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ปี 2553
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
การแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มดับ ปี 2551/2552
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ปี 2552

รับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการลานเท เข้ารับการฝึกอบรม

ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

การแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มดับ ปี 2551/2552
 
 
 
ศบกต.
หน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตร
KM การจัดการความรู้
อาสาสมัครเกษตร
ระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร
สายด่วนข้อมูลภาครัฐ
ระบบข้อมูลกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักฯ
รอบรู้เรื่องเกษตร
ข้าว&ธัญพืช
พืชไร่
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น
พืชผัก-สมุนไพร
ไม้ดอก-ไม้ประดับ
การแปรรูปผลผลิต
วิทยาการเกษตรอื่น ๆ
ศัตรูพืช
 

สำนักงานเกษตรอำเภอพนม
หมู่ที่ 1
ตำบลพนม อำเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 โทร.0-7739-9114

โทรสาร. 0 -7739-9046

E-mail : sur_phanom@doae.go.th
จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอพนม

Update : 27/02/2013

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม